CZY DLA MGA BITCOINY TO ZAGRO?ENIE?

Malta?ski regulator hazardu online, Malta Gambling Authority, obiera strategi? obserwatora w?stosunku do swoich licencjobiorc?w, kt?rzy decyduj? si? na obs?ugiwanie transakcji w walutach cyfrowych, takich jakich Bitcoin.

Joseph Cuschieri, przewodnicz?cy Malta Gaming Authority, powiedzia? niedawno w magazynie ?Malta Today?, ?e wirtualne waluty takie jak Bitcoin zyska?y popularno?? cz??ciowo dlatego, ?e tradycyjne instytucje finansowe staj? si? niech?tne do podejmowania ryzyka w odniesieniu do swoich kontakt?w z operatorami hazardu internetowego.

Cuschieri stwierdzi?, ?e MGA otrzyma?o ?bardzo ma?o zg?osze?? od licencjobiorc?w zainteresowanych upowa?nieniem na przeprowadzanie transakcji w Bitcoinach oraz ?e MGA ?zawsze te wnioski oddala?o?, poniewa? Cuschieri wci?? postrzega korzystanie z tych technologii ?jako ryzyko?. Przewodnicz?cy Cuschieri przyzna?, ?e polityka MGA wci?? ?nie akceptuje idei krypowalut?.

Niemniej, Cuschieri doda?, ?e MGA zamierza przyj?? bardziej aktywne, ?krajowe? postaw? w?stosunku do walut internetowych. MGA planowa?o wsp??pracowa? z Centralnym Bankiem Malta?skim oraz z Malta?skim Nadzorem Finansowym.

Prognozy na przysz?o??

Niezale?nie od tego, co MGA zamierza zrobi? w przysz?o?ci, jego obecna postawa jest sprzeczna z?panuj?cym trendem. Instytucja The UK Gambling Commission w?a?nie og?osi?a, ?e jej licencjobiorcy mog? w??czy? wirtualne waluty do pozosta?ych opcji p?atno?ci. Wcze?niej w tym roku Komisja Isle of Man Gambling Supervision Commission zaproponowa?a, aby umo?liwi? jej licencjobiorcom korzystanie z wymienialnych walut wirtualnych.

MGA opracowuje obecnie przepisy, w celu zaktualizowania systemu gry. Zanim ostateczny projekt zostanie dostarczony do parlamentu, we wrze?niu tego roku odb?dzie si? szereg konsultacji ze stronami zainteresowanymi korzystaniem z walut wirtualnych. Wed?ug optymistycznych prognoz nowy system wejdzie w ?ycie w marcu 2017 roku.

Bitcoin

Curschieri og?osi?, ?e MGA poszukiwa?o uproszcze? systemu licencjonowania, przewiduj?c dzie?, w?kt?rym MGA wydawa?oby zaledwie dwie klasy licencji: biznesowej (B2B) oraz biznesowo-konsumenckiej (B2C). To usprawnione podej?cie ?u?atwi procesy zgodno?ci i zatwierdzania? i co najwa?niejsze ?pozwoli pozby? si? niepotrzebnych koszt?w?.

Uncategorized