Kasyno gry

Kasyno gry

Gry oferowane przez kasyna, zar?wno te stacjonarne jak i internetowe, podzieli? mo?na na kilka podstawowych kategorii, do kt?rych zaliczy? mo?emy automaty do gry (slot machines), gry sto?owe, gry video oraz inne. Gry sto?owe to klasyka. Ka?dy z nas natkn?? si? kiedy? na pokera, czy ruletk?, jak nie osobi?cie, to widzia? j? w telewizji lub Internecie. Oczywi?cie r??ni? si? one ze wzgl?du na zasady i form?, ale ??czy je jedno ? st??. St?d nazwa ca?ej grupy gier, gdzie miejsce centralne stanowi specjalnie zaprojektowany st??. Do najpopularniejszych z nich zaliczy? mo?emy ruletk?, blackjack i baccarata.

Najlepsze Kasyna na ?ywo

 1. Kasynoekspert.pl
 2. > Najlepsze gry
karamba
 • Bonus powitalny 1000 PLN
 • Nawet do 100 darmowych spin?w
 • Rozbudowany program VIP

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
1.0 Karamba
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
Kaboo kasyno duze
 • 5 darmowych spin?w za rejestracj?
 • Premia na start 100% do 500PLN
 • Ponad 700 gier kasyno

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
5.0 Kaboo
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
redbey
 • Depozyt 100% do 250 PLN
 • Bonus na start do 1000 PLN
 • 150 darmowych spin?w

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.0 RedBet
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
comeon logo
 • Specjalne oferty z newslettera
 • Darmowy bonus 125 PLN
 • 20 darmowych obrot?w wager free!

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
5.0 ComeOn
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
casino room logo2
 • Bonus 500% do 400 PLN
 • Bonus 200% do 1200 PLN
 • 25 darmowych spin?w

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.5 Casino Room
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
Vslots
 • Olbrzymia ilo?? gier kasynowych
 • Bonus do 100% do 800 PLN
 • 11 darmowych spin?w

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.5 VideoSlots
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
betsson 2
 • Ponad 1000 gier kasynowych
 • Bonus 100% do 500 PLN na start
 • 50 spin?w na Mega Fortune Dreams

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.0 Betsson
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
betsafe com
 • Ogrom promocji cyklicznych
 • Bonus 200PLN dla nowych graczy
 • 10 darmowych spin?w na wjazd

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.5 Betsafe
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
heroes
 • Kasyno z klimatem RPG
 • 100% do 400 PLN na start
 • Duza liczba gier

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
5.0 Casino Heroes
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej
ocean bets logo
 • 300% od 1. depozytu do 3600 PLN
 • 500 gier do wyboru
 • Premie 15% na wybrane metody p?atno?ci

Free Spins

Bonus

Wymogi bonus?w
4.5 Ocean Bets
Recenzje
Graj Czytaj wi?cej

Aktualizacja: 20 December

 

Darmowe gry Kasyno

Kasyno online to prawdziwy raj dla mi?o?nik?w gier kasynowych. Wszelkie znane pozycje mog? by? dost?pne na wyci?gniecie r?ki i to bez potrzeby wychodzenia z domu. W zasadzie wi?kszo?? produkt?w mo?na wypr?bowa? za darmo w wersji demo lub korzystaj?c z darmowych spin?w w przypadku slot?w. Wersja demo to nic innego jak Kasyno internetowe na telefon lub tablet. Jednym s?owem korzystamy z us?ug kasyna bez ?adnych zobowi?za? i robimy to tylko dla zabawy. Jest to doskona?a opcja dla pocz?tkuj?cych lub na wypr?bowanie nowo?ci w ofercie. Tak wi?c chc?c zaoszcz?dzi? sobie ryzyka, warto skorzysta? z opcji bez logowania, kt?re mo?e przynie?? nam r?wnie du?o rado?ci i wzbogaci? nasze dotychczasowe umiej?tno?ci. Gdy ju? tylko poczujemy si? na si?ach, mo?emy nasz? zabaw? potraktowa? nieco powa?niej i zarejestrowa? si? na wybranym przez nas portalu, odebra? sw?j bonus powitalny i cieszy? si? gr?, kt?ra mo?e przynie?? nam tak?e spore korzy?ci finansowe. Darmowe gry? kasyno to doskona?a zabawa dla ka?dego, bez wzgl?du na wiek i miejsce zamieszkania oraz szansa na codzienne powi?kszanie konta. Warto pami?ta? o regularnym sprawdzaniu oferty promocyjnej naszego ulubionego kasyna, bo cz?sto bywa tak, ?e przy minimalnym b?d? czasami zerowym wk?adzie w?asnym, mo?emy gra? ca?kiem konkretne pieni?dze.

Gry kasyno online

Podejmuj?c decyzj? o wst?pieniu w szeregi os?b graj?cych w sieci, warto na wst?pie prze?ledzi? oferty kilku kasyn, zanim zdecydujemy si? na wyb?r jakiego? konkretnego. Kilkana?cie z nich jest dost?pnych w ca?o?ci w j?zyku polskim, ??cznie z dzia?em obs?ugi klienta. Ten fakt z pewno?ci? u?atwi spraw?, szczeg?lnie tym, co nie w?adaj? doskonale innymi dostepnymi j?zykami obcymi. Kasyno internetowe w momencie rejestracji ofiarowuje nam zazwyczaj jaki? bonus. Z regu?y jest to bonus got?wkowy, powi?kszaj?cy nasz? wp?at? w?asn?, nie mniej jednak opr?cz tego mo?emy tak?e liczy? na darmowe obroty ? na tak zwan? zach?t?. Kasyno oferuje nam wiele gier, tak?e tych znanych ze stacjonarnych kasyn, takich jak gry sto?owe czy sloty. Automaty to obecnie jedna z najpopularniejszych gier, gdy? w zasadzie nie wymaga ona od nas ?adnych umiej?tno?ci. ?Jednor?ki bandyta? to znana wszystkim maszyna, kt?rej mechanizm zosta? przeniesiony do ?wiata wirtualnego, kt?ry podobnie jak w realu, oferuje mo?liwo?? wysokich wygranych. Jako, ?e sloty s? najprostsze w u?ytkowaniu, to w?a?nie dlatego kasyna ch?tnie rozdaj? darmowe spiny na ich wypr?bowanie. Oczywi?cie z oferty mo?na skorzysta? tak?e w wersji demo, czyli treningowej. W tym przypadku nie musimy nawet rejestrowa? swojego konta. Wystarczy wej?? na stron? internetow? wybranego kasyna i spr?bowa? swoich si? bez ryzyka utraty got?wki. Ale i tym samym omija nas szansa na wygran?. Cho? w tym przypadku chodzi tylko i wy??cznie o czyst? zabaw?.

R??norakie gry hazardowe s? znane ludzko?ci od niepami?tnych czas?w. Wraz z rozwojem cywilizacji zmienia?y si? jego formy i r??norodno??, a tak?e sposoby p?atno?ci, dost?p do nich, g??wnie z uwagi na p?e? i pochodzenie oraz powszechno??. Obecnie, za spraw? Internetu i rozwoju technologii, kasyno mo?e odwiedza? ka?dy, bez wzgl?du na miejsce

 

 

zamieszkania. Za miejsce narodzin kasyna we wsp??czesnej formie uwa?a si? europejskie Monako. Od tamtego momentu kasyna zacz??y powstawa? si? w innych miejscach na ?wiecie. Najs?awniejsze z nich to mi?dzy innymi Las Vegas i Atlantic City w USA. Wspomniany ju? rozw?j techniki spowodowa? natomiast, i??biznes ten, przeni?s? si? po cz??ci do ?wiata wirtualnego. Kasyna internetowe ciesz? si? olbrzymi? popularno?ci? na ca?ym ?wiecie i umo?liwiaj? gr? dos?ownie wszystkim, bez wzgl?du na miejsce zamieszkania, wiek, p?e? czy czas. Kasyno online daje swoim klientom mo?liwo?? wyboru, jakim rzadko mog? poszczyci? si? kasyna stacjonarne. Przede wszystkim s? to gry kasyno automaty, klasyczne gry sto?owe, gry video i na ?ywo, zdrapki, ko?ci, gry planszowe. Oferta kasyn internetowych jest du?o bogatsza ni? oferta kasyn stacjonarnych. Gry kasyno pl mo?emy liczy? tu dos?ownie w setkach lub tysi?cach, a prawdopodobie?stwo jest niejednokrotnie takie samo jak w tradycyjnym kasynie naziemnym. Kasyna internetowe oferuj? tak?e liczne bonusy, kt?rych pr??no szuka? w kasynie stacjonarnym.

Kasyno games

Kasyno internetowe zapewnia swoim klientom dost?p do r??norakich gier, kt?re do niedawna mo?na by?o wypr?bowa? tylko i wy??cznie w kasynie stacjonarnym. Dzi?ki innej strukturze mo?emy mie? dost?p do tysi?cy gier kasynowych oraz zak?ad?w sportowych. Do sta?ych pozycji kasyna online i najbardziej popularnych, a to g??wnie z powodu prostoty w obs?udze i nieskomplikowanym zasadom, nale?? automaty do gry. Obok nich znajdziemy tak?e klasyczne kasyno games takie jak gry sto?owe, a w?r?d nich ruletka, blackjack i baccarat. Ponadto w ofertach znajdziemy tak?e pokera, gry video, zdrapki, ko?ci, gry planszowe oraz uwielbiane przez wszystkich jackpoty. Dla tych kt?rzy szukaj? wi?kszych wra?e?, kasyna przygotowa?y mo?liwo?? gry na ?ywo. Kasyno na ?ywo to po??czenie kasyna online z kasynem stacjonarnym. Korzystaj?c z dost?pu do w?asnego komputera i Internetu, mo?emy bra? udzia? w grze na ?ywo, prowadzonej przez prawdziwego krupiera. Na potrzeby tego wynalazku aran?owane s? specjalne studia, kt?re wyposa?one zostaj? w niezb?dne narz?dzia i kamery internetowe, dzi?ki kt?rym gracz widzi st?? oraz osob? prowadz?c? gr?.

Gry casino telefon

Podobnie jak inne portale internetowe, tak?e i kasyna online musz? dostosowywa? si? do ci?gle zmieniaj?cych si? trend?w. Jednym z nich jest ci?g?y wzrost liczby klient?w korzystaj?cych na co dzie? z urz?dze? typu smartphone. Kasyno internetowe na telefon lub tablet to obecnie rozwi?zanie, kt?re przebija nawet wersj? macierzyst?. Wersje mobilne dost?pne s? zazwyczaj w dw?ch opcjach. Pierwsza wymaga instalacji specjalnej aplikacji, kt?ra umo?liwia dost?p do naszego konta natychmiast. Druga opcja wykorzystuje mobile przegl?darki internetowe. Wystarczy zatem wej?? na stron? danego kasyna i si? zalogowa?. Strona internetowa jest dostosowana graficznie i funkcjonalnie do urz?dzenia,
z kt?rego korzystamy. Gry casino telefon to doskona?a opcja dla os?b, kt?re nieustannie s? w drodze. Dzi?ki takim rozwi?zaniom, mo?emy mie? dost?p do swoich ulubionych kasyn i gier wsz?dzie tam, gdzie si? w danym momencie znajdujemy.

Gry sto?owe

W tradycyjnych kasynach wpierw pojawi?y si? przer??ne gry rozgrywane na sto?ach. St?d te? do dzi? ? ju? w ?wiecie internetu ? nazwa gry sto?owe wci?? jest obecna, a obejmuje ona te produkcje, kt?rych oryginalna wersja zwyczajowo wykorzystuje st??.

Gry kasyno ruletka

Niekt?rzy twierdz?, ?e ruletka znana jest ju? od wiek?w. S?ynne ko?o ulega?o zapewne wielu modyfikacjom, cho?by z faktu ilo?ci wyst?puj?cych na nim liczb. Obecnie znamy je w dw?ch postaciach, tak zwanej ameryka?skiej ? 38 liczb i europejskiej ? 37. R??nica ta wp?ywa oczywi?cie na szanse wygranej. Niezale?nie od rodzaju ko?a, gra polega na wskazaniu konkretnego pola, w kt?rym wyl?duje rzucona przez krupiera kulka. Ko?o podzielone jest na dwie cz??ci, zewn?trzn? i wewn?trzn?. Podzia? ten ma kluczowy wp?yw na rodzaje i formy obstawiania p?l przez graczy. I tak, uczestnik mo?e obstawi? na konkretne, wybrane przez siebie pole, ale tak?e i na zestaw p?l, na przyk?ad ze wzgl?du na kolor (pola czerwone lub czarne) lub po?o?enie (kolumny lub wiersze). Istotne w tej grze jest fakt, ?e przy prostocie regu? i braku wyspecjalizowanej wiedzy, prawdopodobie?stwo wygranej jest zaskakuj?co du?e. Szacowane jest ono na oko?o 97% w wersji europejskiej. Wersja ameryka?ska to blisko 95%.

Gry kasyno poker

Historia pokera ? chyba najbardziej kojarz?cej si? z kasynem gry karcianej, si?ga XIX wieku. Obecnie znana jest ona w kilku wariantach, niemniej podstawow? zasad? jest uzbieranie najsilniejszej konfiguracji kart. W ramach rozdania, ka?dy z graczy otrzymuje okre?lon? ilo?? kart. Po ich sprawdzeniu gracze licytuj? si? wed?ug tego co otrzymali, bad? stosuj? r??ne techniki blefowania. Uk?ad kart mo?liwych w pokerze przestawia si? nast?puj?co:

 • Poker kr?lewski – pi?? najwy?szych kart w tym samym kolorze
 • Poker ? zwany tak?e Stritem w kolorze, to pi?? kart tego samego koloru ustawione w kolejno?ci
 • Kareta – cztery karty tego samego rodzaju (np. 4 damy)
 • Ful ? trzy karty tego samego rodzaju i jedna para (np. trzy damy i dwie 3)
 • Kolor ? pi?? kart w tym samym kolorze
 • Strit ? pi?? kart ustawionych w kolejno?ci
 • Tr?jka ? trzy karty tego samego rodzaju (np. trzy 4)
 • Dwie pary ? np. dwie damy i dwie 7
 • Para ? np. dwie damy
 • Wysoka karta ? je?eli ?aden inny uk?ad nie wyst?puje, decyduje warto?? kart

Black Jack

Kolejna s?ynna kasynowa gra sto?owa, cz?sto po polsku zwana ?oczkiem?. Rozgrywka polega na dobieraniu kart, aby posiadane atuty osi?gn??y warto?? jak najbli?sz?, ale nie wi?ksz? ni? 21. Rzeczone 21 to w?a?nie oczko albo Black Jack. Je?li jednak uzyskamy suma r?wn? lub wi?ksz? od 22, przegramy. Gra najpewniej zrodzi?a si? we Francji na pocz?tku XVIII wieku i wywodzi si? z dwu innych francuskich gier: “chemin de fer” oraz “french ferme”. Nosi? nazw? “vingt-et-un”, po angielsku, ?twenty-one?, czyli 21. Do Stan?w Zjednoczonych blackjack dotar? w XIX wieku dzi?ki emigrantom z Europy. Pomimo popularno?ci na Starym Kontynencie, nie od razu zdoby? zainteresowanie w kasynach Las Vegas.

Baccarat

Bakarat nazywany jest ?bondowsk? gr?? poniewa? to w?a?nie po t? karcian? gr? najcz??ciej si?ga? s?ynny agent James Bond. W baccarata rozgrywka toczy si? pomi?dzy bankiem i kolejno z ka?dym z graczy. O wyniku rozgrywki decyduje liczba zdobytych punkt?w w 2 lub 3 kartach, zliczanych wed?ug precyzyjnie okre?lonych regu?. Karty 2-9 maj? warto?? r?wn? warto?ci karty, 10 i figury s? warte 0, a As ? 1 punkt. Gracze obliczaj? punkty dodaj?c warto?? na dwu kartach i dziel?c wynik modulo 10 ? wa?na jest cyfra jedno?ci i to ona decyduje o wygranej. Zwyci?zc? zostaje osoba z wi?ksz? liczb? punkt?w, a 9 jest wynikiem najwy?szym.

Zdrapki

Korzenie zdrapek znajduj? si? w Stanach Zjednoczonych. Za ich wynalazc? uznaje si? informatyka, Johna Koza, kt?ry zda? sobie spraw?, i? mi?o?nicy loterii pragn?? bardzo szybko zna? wynik. A w latach 60. i 70., kiedy Koza opracowywa? sw?j rewolucyjny pomys?, na og?oszenie rezultat?w czeka?o si? ca?ymi tygodniami.

W 1974 roku John po??czy? si?y z Danielem Bowerem. Wsp?lnie opracowali prost? gr? sk?adaj?c? si? z kartki z zakrytymi polami, kt?re nale?a?o zdrapa?. Na ka?dej karcie przedstawione by?y uk?ady znak?w, kt?re wygrywa?y odpowiedni? sum?. Oczywi?cie, im wi?ksza wygrana, tym ni?sze szanse

Jaka jest r??nica pomi?dzy gr? w zdrapki w rzeczywisto?ci i w kasynach wirtualnych? W tych drugich ceny s? du?o ni?sze, a wygrane ? znaczne. Ponadto w internecie pojawiaj? si? te? jackpoty, dzi?ki kt?rym mo?na wygrywa? gigantyczne sumy. Co wi?cej, procent zwrotu w tradycyjnych zdrapkach oscyluje w okolicy 50%, a w sieci osi?ga nawet 90%.

Kasyno na ?ywo

Coraz wi?cej internetowych kasyn oferuje swym klientom us?ug? toczenia rozgrywek w grach sto?owych w czasie rzeczywistym. Wszystko opiera si? na wykorzystaniu najnowszej technologii i szybkich ??cz internetowych, poprzez kt?re strumieniowany jest obraz z kamer wideo. W efekcie gracze widz? na ekranie pi?kne krupierki lub przystojnych krupier?w oraz innych graczy. To najlepszy spos?b na odtworzenie kasynowej atmosfery nie wychodz?c z domu. Zwykle gra? na ?ywo mo?na w tradycyjne gry sto?owe, takie jak ruletka, r??ne wersje pokera, blackjacka czy baccarata.

Keno

Jest to mi?dzynarodowa gra liczbowa, z kt?rej wywodzi si? cho?by nasze polskie Multi Multi. Cieszy si? ona ogromn? popularno?ci? ju? od wielu lat. Jej rodow?d si?ga pocz?tk?w XVI wieku, gdy jeden z miejskich rajc?w Genui przerobi? spos?b dobierania rajc?w na gr? liczbow?. Pomys? w kr?tkim czasie zrobi? furor? i przyni?s? znaczne zyski. Zosta? jednak na wiele lat zapomniany i od?y? pod postaci? gier losowych. W zale?no?ci od typu gry uczestnik wybiera od 2 do 10 liczb spo?r?d kilkudziesi?ciu. Kupon sk?ada si? z kilku zak?ad?w. Gracz decyduje o wysoko?ci wygranej wybieraj?c jedno z p?l odpowiadaj?cych stawkom.

Gry kasyno jackpot

Jackpot najpro?ciej mo?emy okre?li? mianem kumulacji, czyli najwy?szej mo?liwej wygranej w grach typu slot machines. Po zakr?ceniu tak zwanym b?bnem, poszczeg?lne ko?a ? ich liczba r??ni si? ze wzgl?du na gr?, musz? ustawi? si? jednocze?nie z tym samym symbolem wskazuj?cym jackpota.

Jackpoty wyst?puj? zazwyczaj w dw?ch rodzajach. Pierwszy to jackpot gwarantowany. Oznacza to, ?e suma pieni?dzy do wygrania jest zawsze taka sama. Drugi rodzaj to jackpot progresywny, gdzie suma ro?nie w zale?no?ci od r??nych czynnik?w takich, jak ilo?? zawodnik?w, czy pobierane przez system op?aty. Im d?u?ej nie pada g??wna wygrana, tym pula si? powi?ksza. Czasami kwoty w jackpocie mog? si?ga? niebotycznych, nawet milionowych kwot.

Warto zapozna? si? z naszym artyku?em -?Podatki od kasyn i wygranych. Jak to dzia?a w Polsce?

Gry kasyno joker

Joker to jedna z najbardziej rozpoznawalnych gier typu ?jednor?ki bandyta?. Cech? charakterystyczn? jest tutaj mo?liwo?? zmiany ustawie? oraz innych parametr?w, gdzie niekt?re z nich dost?pne s? tyko w wersji internetowej. Zanim jednak zaczniemy gra?, a tym bardziej stawia? nasze pieni?dze, warto dok?adniej przyjrze? si? wszelkim elementom i odst?pstwom od klasycznej wersji, aby zwi?kszy? nasze szanse na wygran?.