DotPay

DotPay

Recenzja

Celem serwisu DotPay jest po?redniczenie w transakcjach got?wkowych. Aby m?c korzysta? z jego dobrodziejstw, nale?y pocz?tkowo dokona? rejestracji za pomoc? formularza rejestracyjnego. Trzeba na to po?wi?ci? troch? czasu, poniewa? serwis b?dzie wymaga? przes?ania kilku dokument?w, a po odpowiedniej weryfikacji, prze?le umow? drog? mailow?.

  • Dost?pno??
  • Prostota
  • Koszt
  • Ca?okszta?t

DotPay metoda p?atno?ci kasyno

Serwis DotPay, nale??cy do krakowskiej sp??ki DotPay S.A., ?wiadczy us?ugi z zakresu obs?ugi oraz rozliczania p?atno?ci internetowych. Posiada czo?ow? lokat? w?r?d po?rednik?w finansowych na rynku europejskim, obs?uguj?c najwi?cej transakcji finansowych mi?dzy klientem, a oferentem w sieci. Sw?j interfejs udost?pnia w dziewi?ciu r??nych j?zykach, co pokazuje, jak du?ym zaufaniem cieszy si?, zar?wno u przedsi?biorc?w rynku e-commerce, jak i indywidualnych u?ytkownik?w. Serwis DotPay istnieje od 2001 roku, co oznacza, ?e, w zakresie transakcji finansowych, posiada ogromne do?wiadczenie i zna wszystkie tajniki i wymagania rynku internetowego. Ponadto, mo?e poszczyci? si? nienagann? opini? i stabiln? sytuacj? finansow?. Wszystko to, pozwala serwisowi DotPay na sta?y rozw?j i wprowadzenie najnowszych rozwi?za? technologicznych. Nie ma si? co dziwi?, ?e wi?kszo?? kasyn online wybiera w?a?nie serwis DotPay, jako preferowan? metod? po?redniczenia w transakcji.

Jak u?ywa? metody p?atno?ci DotPay?

Celem serwisu DotPay jest po?redniczenie w transakcjach got?wkowych. Aby m?c korzysta? z jego dobrodziejstw, nale?y pocz?tkowo dokona? rejestracji za pomoc? formularza rejestracyjnego. Trzeba na to po?wi?ci? troch? czasu, poniewa? serwis b?dzie wymaga? przes?ania kilku dokument?w, a po odpowiedniej weryfikacji, prze?le umow? drog? mailow?. Umow? nale?y przeczyta?, podpisa? i odes?a?. Dopiero spe?nienie wszystkich tych wymog?w, pozwala na swobodne korzystanie z serwisu. Klient, chc?c zap?aci? za produkt, lub dokona? przelewu bankowego, zostaje automatycznie przekierowany do formularza p?atno?ci, kt?ry zosta? uprzednio wype?niony przez system DotPay. Po wybraniu formy p?atno?ci (przelew, p?atno?? kart?, p?atno?? przez sms) po prostu zatwierdza transakcj?. System automatycznie wysy?a potwierdzenie dokonania transakcji oraz otrzymania ?rodk?w. Ca?o?? zamyka si? w kilku minutach. Jest to metoda niezwykle prosta i szybka, dlatego cieszy si? tak du?ym zainteresowaniem i zaufaniem klient?w.

Op?aty

Serwis DotPay obs?uguje ponad 140 r??nych kana??w p?atno?ci, w tym: karty p?atnicze (ustawowa stawka pobieranych op?at to 0,02% dla kart debetowych i 0,03% dla kart kredytowych), szybkie transfery, przelewy on-line, p?atno?ci got?wkowe, p?atno?ci mobilne, portmonetki i vouchery oraz raty on-line. Serwis nie pobiera przy tym ?adnych sta?ych op?at abonamentowych, a jedyny koszt, jaki spada na barki klienta, to przyjazna, niska prowizja. Dla ka?dego klienta ustalana jest w spos?b indywidualny, przy uwzgl?dnieniu wszelkich uwarunkowa?, wynikaj?cych z analizy jego dotychczasowych transakcji i obrot?w. Prowadzenie konta oraz wszelkie us?ugi dodatkowe s? ca?kowicie bezp?atne.

Jak metoda p?atno?ci DotPay dzia?a w Polsce?

Polski serwis DotPay posiada niezwykle rozbudowan? ofert? dla swoich krajan. Praktycznie ka?de obs?ugiwane przez DotPay kasyno, rekomenduje w?a?nie tak? form? wp?aty lub wyp?aty got?wki z depozytu, przede wszystkim ka?de obs?ugiwane przez DotPay kasyno polskie. Najpopularniejszy europejski serwis akceptuje wi?kszo?? kart p?atniczych: Visa, Mastercard, Meastro i Visa Electron. Umo?liwia r?wnie? korzystanie z takich us?ug, jak: przelewy internetowe, przekazy pocztowe czy p?atno?ci za pomoc? telefonu kom?rkowego. Serwis oferuje nawet aplikacj? na iPhone?a i iPad?a oraz dla systemu Android. DotPay nie posiada limit?w transakcji, z wyj?tkiem ogranicze?, narzucanych przez firmy obs?uguj?ce karty p?atnicze. Serwis DotPay oferuje r?wnie? ciekawe udogodnienie dla rodak?w, kt?rzy nie posiadaj? konta bankowego, lub zamiast p?atno?ci online, wol? dokonywa? transakcji got?wkowych. Za zakupione towary b?d? us?ugi mog? teraz zap?aci? w wybranych punktach stacjonarnych, na przyk?ad w sieci sklep?w spo?ywczych.

Czy mo?na u?ywa? metody p?atno?ci DotPay do innych us?ug internetowych?

Poza tym, ?e DotPay umo?liwia transfer got?wki mi?dzy bankiem, a odbiorc? i odwrotnie, a dodatkowo pozwala na proste i szybkie op?acenie zakup?w w sieci, posiada jeszcze kilka cennych us?ug dodatkowych. DotPay, jako pierwszy z tego typu serwis?w, wprowadzi? mo?liwo?? p?atno?ci ratalnej. Us?uga eRata, pozwala klientom na zakup produkt?w w systemie ratalnym, przy jednoczesnym wyp?aceniu sprzedawcy ca?ej nale?nej kwoty przez wsp??pracuj?cy z DotPay bank. Dodatkowym udogodnieniem, gwarantowanym przez serwis, jest p?atno?? kart? w walutach obcych.

Bezpiecze?stwo u?ytkowania metody p?atno?ci DotPay

Sp??ka DotPay dba o to, aby klienci korzystaj?cy z serwisu, mieli poczucie bezpiecze?stwa i ?wiadomo??, ?e wszelkie informacje na ich temat pozostaj? utajnione. DotPay od lat szczyci si? opini? najbezpieczniejszego systemu obs?ugi p?atno?ci online, co potwierdzaj? rankingi i badania rynku. Sp??ka DotPay stosuje liczne certyfikaty zabezpiecze?, w tym: PCI DSS Level 1 oraz Thawte Web Server Certificate z EV. Posiada r?wnie? certyfikat Rzetelna Firma, przyznawany przez Biuro Informacji Gospodarczej S.A. DotPay dok?ada r?wnie? wszelkich stara?, ?eby dane klienta by?y ?ci?le tajne i wykorzystywane jedynie w celach, zwi?zanych z wykonaniem transakcji. Klient mo?e w ka?dej chwili dokona? wgl?du, aktualizacji oraz kasacji wszelkich danych na sw?j temat.

Dodatkowe informacje o metodzie p?atno?ci DotPay

Sp??ka DotPay S.A. istnieje na polskim rynku od 2001 roku, funkcjonuj?c pocz?tkowo pod nazw? AllPay. Zarejestrowana jest w Krakowie i spe?nia wszelkie mo?liwe wymogi, aby m?c funkcjonowa? jako Agent Rozliczeniowy (od 2002 roku) oraz jako Instytucja P?atnicza (od 2011 roku za zgod? Komisji Nadzoru Finansowego). Sp??ka podlega nadzorowi Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Urz?du Komisji Nadzoru Finansowego. Z us?ug serwisu DotPay korzystaj? tysi?ce firm i us?ugodawc?w rynku e-commerce oraz tyle samo zadowolonych klient?w indywidualnych.

Metoda p?atno?ci DotPay ? opinia

Nie ma chyba lepszego serwisu, obs?uguj?cego oraz rozliczaj?cego p?atno?ci internetowe. DotPay to sp??ka o globalnym zasi?gu, niekwestionowany lider na rynku po?rednictwa w transakcjach online. Nic wi?c dziwnego, ?e wi?kszo?? kasyn internetowych, przede wszystkim tych rodzimych, decyduje si? na korzystanie z jego us?ug, rekomenduj?c u?ywanie serwisu DotPay w?r?d swoich klient?w. Niezaprzeczalnie, DotPay to serwis niezwykle prosty w obs?udze, gwarantuj?cy szybki oraz bardzo bezpieczny transfer got?wki, dowodem czego s? liczne wyr??nienia oraz certyfikaty jako?ci. DotPay warto r?wnie? pochwali? za r??norodno?? dost?pnych us?ug oraz indywidualne podej?cie do klienta. Nie nale?y si? zatem zra?a? do?? wnikliw? rejestracj?, poniewa? posiadanie konta w DotPay wi??e si? z wieloma udogodnieniami, co r?wnie? nale?y zaliczy? do, ju? i tak licznych, zalet serwisu.

Czy wygrywaj?c w Polsce mo?emy si? w pe?ni cieszy? wygran? kwot???Podatki od kasyn i wygranych. Jak to dzia?a w Polsce?

Odwied?