Euteller

Euteller

Recenzja

?eby skorzysta? z us?ug Euteller, nie trzeba dokonywa? ?adnej dodatkowej rejestracji, wystarczy posiada? konto internetowe w banku partnerskim. Chc?c dokona? p?atno?ci online, nale?y oznaczy? ch?? skorzystania z serwisu Euteller, zaznaczaj?c tym samym sw?j bank, kt?ry z nim wsp??pracuje.

  • Dost?pno??
  • Prostota
  • Koszt
  • Ca?okszta?t

Euteller metoda p?atno?ci kasyno

? Euteller, to przoduj?ca na rynku p?atno?ci online fi?ska korporacja, b?d?ca g??wnym dostawc? us?ug p?atno?ci internetowych w Finlandii oraz poza jej granicami. Euteller za naczeln? zasad? uznaje prostot?. Dlatego spos?b dzia?ania serwisu oraz rozwi?zania techniczne w nim zastosowane, maj? by? uproszczone do minimum. Wszystko dla wygody klient?w, kt?rzy nie musz? ton?? w papierach, a got?wka jest im dostarczana w mgnieniu oka. Firma stara si? w ten spos?b i?? z duchem czasu, odpowiadaj?c na potrzeby aktywnych i mobilnych klient?w. Euteller umo?liwia swoim u?ytkownikom dokonywanie wszelkich op?at, bezpo?rednio przy u?yciu internetowego konta bankowego. G??wnym zadaniem Euteller jest po?redniczenie w transakcjach mi?dzy klientami najwi?kszych fi?skich bank?w, posiadaj?cymi konto internetowe, a sklepami internetowymi czy oferentami, w tym r?wnie? kasynami online. W?r?d g??wnych korzy?ci, jakie przynosi zatem korzystanie z us?ug Euteller, ?jest przede wszystkim ?atwo?? obs?ugi, a co za tym idzie szybko?? i precyzja, z jak? dochodzi do finalizacji transakcji. Ponadto, wszystkie przekazy pieni??ne s? bezpieczne i realizowane bezb??dnie. Istotn? zalet? stanowi r?wnie? fakt, ?e w celu dokonania transakcji nie jest wymagana ?adna rejestracja, a wszystkie us?ugi s? dost?pne od r?ki. Dodatkowym udogodnieniem jest to, ?e Euteller mo?e by? r?wnie? u?ywany do przesy?ania funduszy na inne karty debetowe lub kredytowe.

Jak u?ywa? metody p?atno?ci Euteller?

Nie trzeba dokonywa? ?adnej dodatkowej rejestracji, ?eby skorzysta? z us?ug Euteller, wystarczy posiada? konto internetowe w banku partnerskim. Chc?c dokona? p?atno?ci online, nale?y oznaczy? ch?? skorzystania z serwisu Euteller, zaznaczaj?c tym samym sw?j bank, kt?ry z nim wsp??pracuje. Dyspozycja zostanie wtedy automatycznie przekierowana do banku, w celu autoryzacji dokonanej transakcji. W podobny spos?b dzia?a system internetowych wp?at do depozytu w kasynie online. Nale?y post?powa? tak samo, jak w przypadku dokonywania ka?dej innej transakcji czy op?aty. Na stronie kasyna wystarczy wybra? Euteller jako metod? p?atno?ci, a nast?pnie wybra? bank, na stron? kt?rego ma nast?pi? przekierowanie w celu potwierdzenia dokonania transakcji. Zazwyczaj, firma po?rednicz?ca uzupe?nia za Ciebie wszystkie wymagane dane do przelewu, jedyne, co musisz zrobi?, to zalogowa? si? do swojego banku i nacisn?? przycisk zatwierdzaj?cy poprawno?? danych. W tym momencie nast?puje natychmiastowy transfer ?rodk?w z Twojego konta bankowego do depozytu w Twoim ulubionym kasynie. Niestety, przy u?yciu Euteller nie jest mo?liwa wyp?ata ?rodk?w z Twojego depozytu w kasynie internetowym na konto bankowe. Do wycofania ?rodk?w wcze?niej wp?aconych za pomoc? us?ugi Euteller wymagany jest tradycyjny przelew bankowy.

Op?aty

Zazwyczaj, kasyna internetowe nie pobieraj? ?adnej op?aty za prowadzenie konta, czyli jakiekolwiek wp?aty lub wyp?aty z depozytu. Tymczasem, Euteller obci??a klienta taks? 1,95% od dokonywanych transakcji, w kt?rych po?redniczy. Minimalne i maksymalne wysoko?ci depozyt?w wahaj? si? tutaj w zale?no?ci od kasyna.

Jak metoda p?atno?ci Euteller dzia?a w Polsce?

Ka?de obs?ugiwane przez Euteller kasyno umo?liwia swoim u?ytkownikom skorzystanie z ich us?ug. Chocia? jest to metoda p?atnicza, skierowana przede wszystkim do graczy pochodz?cych z Finlandii, r?wnie? kilka polskich kasyn ma j? w swojej ofercie. Jest to mo?liwe, poniewa? Euteller poszerza swoj? dzia?alno?? r?wnie? o zagraniczne rynki, wsz?dzie tam, gdzie fi?skie banki otwieraj? swoje oddzia?y. Nieliczne, obs?ugiwane przez Euteller kasyno polskie to mi?dzy innymi Europa Casino, Golden Tiger Casino czy 21 Nova Casino.

Czy mo?na u?ywa? metody p?atno?ci Euteller do innych us?ug internetowych?

Euteller ?wiadczy r?wnie? dodatkowe us?ugi, takie jak zasilanie kont bezpo?rednio na karty debetowe oraz kredytowe. Jest to na tyle wygodne, ?e Euteller nie ma w swojej ofercie mo?liwo?ci przesy?ania ?rodk?w z depozytu bezpo?rednio na konto bankowe u?ytkownika. Poprzez dofinansowanie, za pomoc? Euteller, innej metody wp?aty bezpo?rednio z w?asnego konta bankowego (a nast?pnie u?ycie innej metody wp?aty w celu zasilenia konta w kasynie) masz zawsze stuprocentow? pewno??, ?e Twoje wszystkie wygrane zostan? natychmiast wyp?acone.

Bezpiecze?stwo u?ytkowania metody p?atno?ci Euteller

Firma dok?ada wszelkich stara?, ?eby transakcje by?y jak najbardziej bezpieczne i podlega?y wszelkim mo?liwym regulacjom, na?o?onym na banki i firmy po?rednicz?ce w przep?ywach got?wkowych przez Uni? Europejsk?. U?ytkownicy korzystaj?cy z us?ug Euteller, mog? czu? si? ca?kowicie anonimowi, poniewa? ?adne dane personalne lub finansowe nie s? ujawniane. Firma dodatkowo zabezpiecza te przep?ywy got?wkowe, kt?re dokonywane s? z kont klient?w na konta sklep?w internetowych, lub innych wirtualnych przedsi?biorstw i odwrotnie. Klienci korzystaj?cy z us?ug Euteller nie musz? udost?pnia? danych, dotycz?cych ich kart debetowych b?d? kredytowych, co bardzo cz?sto jest dla nich niezwykle cenn? zalet?. Nie ka?dy bowiem jest na tyle ufny, aby ujawnia? numer karty online.

Dodatkowe informacje o metodzie p?atno?ci Euteller

Euteller powsta? w 2007 roku z inicjatywy prywatnych w?a?cicieli i ma swoj? siedzib? w fi?skim Turku. Jego dzia?alno?? podlega regulacjom FIN-FSA oraz UE. Ponad dekada obecno?ci na fi?skim rynku oraz niemal 15 milion?w w?a?ciwie i sprawnie dokonanych transakcji, stawia Euteller w pozycji niekwestionowanego lidera p?atno?ci internetowych w Finlandii. Firma z sukcesem bs?uguje klient?w z r??nych dziedzin i bran?, w tym zar?wno klient?w indywidualnych, jak i korporacyjnych. Wszystkie najwi?ksze fi?skie banki, czyli: Nordea, S-Pankki, Aktia, Handelsbanken, Danske Bank, L?hitapiola, Sampo Bank oraz Bank of ?land, korzystaj? z us?ug firmy Euteller, a liczba ich potencjalnych klient?w wynosi oko?o trzech milion?w.

Metoda p?atno?ci Euteller ? opinia

Na pewno warto zarekomendowa? Euteller, jako prosty i bezpieczny spos?b przekazywania pieni?dzy z konta bankowego do depozytu gracza, lub wygodn? metod? p?atno?ci za zakupy internetowe. Du?y plus nale?y si? r?wnie? za szybko??, z jak? got?wka przep?ywa z jednego miejsca w drugie. Wystarcz? to tego naprawd? trzy klikni?cia. Brak konieczno?ci zak?adania dodatkowego konta i niepotrzebnego rejestrowania si? to r?wnie? wielka zaleta Euteller. Za minimalny minus nale?y uzna? niemo?liwo?? dokonywania transakcji zwrotnych oraz system prowizyjny. Dost?pno?? us?ugi dla polskich graczy r?wnie? pozostawia wiele do ?yczenia, ale niezaprzeczalnie zalety w znacznym stopniu przewy?szaj? wady, kt?re z pewno?ci? b?d? sukcesywnie niwelowane, wraz z dalszym rozwojem firmy.

Warto zapozna? si? tak?e z naszym artyku?em?Podatki od kasyn i wygranych. Jak to dzia?a w Polsce?

Odwied?