Neteller

Neteller

Recenzja

Neteller to, najpro?ciej rzecz ujmuj?c, wirtualny portfel (e-wallet), dzi?ki kt?remu mo?emy dokonywa? p?atno?ci w Internecie. Aby zosta? u?ytkownikiem systemu, nale?y przede wszystkim za?o?y? konto. Czynno?? ta nie poci?ga za sob? ?adnych koszt?w i jest bardzo prosta.

  • Dost?pno??
  • Prostota
  • Koszt
  • Ca?okszta?t

Neteller

Neteller nale?y do grupy najpopularniejszych na ?wiecie system?w p?atno?ci online. Pocz?tki tej kanadyjskiej firmy datowane s? na 1999 rok. Od tamtego momentu Neteller udost?pni? swoje us?ugi w przesz?o 200 krajach i przeni?s? swoj? g??wn? siedzib? na Isle of Man i podlega brytyjskim regulacjom prawnym. Pomimo ?e Neteller nie jest oficjalnie bankiem, jego w?a?ciciele musz? przestrzega? r?wnie restrykcyjnych przepis?w, jak cho?by prowadzenie niezale?nych kont dla ka?dego klienta.

Neteller obs?uguje zar?wno klient?w biznesowych, jak i indywidualnych. Ofert? tej firmy szczeg?lnie upatrzyli sobie u?ytkownicy kasyn internetowych. Przyjmuje si?, ?e Neteller dba o p?atno?ci blisko 80% bywalc?w kasyn online.

Otwarcie konta odbywa si? tu szybko i bez ?adnych op?at. Neteller umo?liwia ponadto dost?p do 19 walut.

Neteller kasyno

Neteller to, najpro?ciej rzecz ujmuj?c, wirtualny portfel (e-wallet), dzi?ki kt?remu mo?emy dokonywa? p?atno?ci w Internecie. Aby zosta? u?ytkownikiem systemu, nale?y przede wszystkim za?o?y? konto. Czynno?? ta nie poci?ga za sob? ?adnych koszt?w i jest bardzo prosta. Od momentu potwierdzenia rejestracji, konto jest aktywne i mo?emy wp?aca? na nie dowolnej wysoko?ci ?rodki. Metod deponowania pieni?dzy na koncie Neteller jest wiele i zale?? one od kraju pochodzenia u?ytkownika. Oczywi?cie najprostsz? metod? b?dzie skorzystanie z kart kredytowych lub debetowych VISA i MasterCard, niemniej jednak mo?na skorzysta? tak?e z opcji transfer?w mi?dzynarodowych lub innych, podobnie dzia?aj?cych system?w p?atno?ci. Ka?da metoda poci?ga za sob? konieczno?? uiszczenia pewnej op?aty, warto tym samym zapozna? si? dok?adnie z regulaminem na stronie internetowej. Do niew?tpliwych zalet tego systemu zaliczy? nale?y przede wszystkim bezpiecze?stwo, szybko?? i dost?p do ?rodk?w na wiele sposob?w.

Netteler ?ci?le wsp??pracuje z internetowymi kasynami i praktycznie w ka?dym z nich, znajdziecie mo?liwo?? skorzystania z tego sposobu p?atno?ci. Netteler casino jest niezwykle prosty w obs?udze i bardzo szybki. Je?eli chcemy zdeponowa? nasze pieni?dze na kasynowym koncie, wystarczy ?e si? zalogujemy, wejdziemy w opcje konta i wybierzemy Neteller jako nasz? metod? p?atno?ci. Kolejna rzecz to logowanie do Neteller i wprowadzenie sumy depozytu oraz waluty. Transfer odbywa si? tu od razu. Wyp?ata z kasyna odbywa si? tu w podobny spos?b. Musimy tylko zaznaczy? opcje wyp?aty oraz sum?. Neteller polskie kasyno dzia?a r?wnie sprawnie, jak jego zagraniczni odpowiednicy.

Jak korzysta? z Neteller?

Jak przeszli?my ju? ca?? procedur? rejestracji naszego konta, to przyda?oby si? jeszcze zajrze? do zak?adki Weryfikacja To?samo?ci. Mo?emy tam do??czy? plik z naszym zdj?ciem i po przej?ciu ca?ej, do?? d?ugiej procedury otrzymamy Net+ Virtual Pre Paid MasterCard. Karta ta jest po??czona z naszym kontem Neteller i dzia?a dok?adnie tak samo, jak klasyczna karta debetowa. Mo?emy jej do woli u?ywa? do p?atno?ci w sieci, kt?re zwolnione s? od wszelkich dodatkowych op?at. Co wi?cej, otrzymujemy tak?e Net+ Plastic Pre Paid MasterCard, kt?ra mo?e by? u?ywana do wyp?aty got?wki w bankomatach. Niestety za operacj? t? zap?acimy prowizj? w wysoko?ci oko?o ?4. U?ytkownicy Neteller maj? tak?e mo?liwo?? przelewu swoich ?rodk?w do os?b, kt?re nie posiadaj? konta w Neteller, b?d? korzystaj? z rozwi?za? firm konkurencyjnych.

Do?? znacz?c? r??nic? pomi?dzy kontem w Neteller a klasycznym kontem bankowym s? limity. Ilo?? przelew?w, wp?at i wyp?at jest tu ograniczona i tak?e podlega regulacjom ze wzgl?du na walut? i kraj pochodzenia u?ytkownika. Dobr? informacj? jest to, ?e Neteller cyklicznie organizuje liczne promocje, umo?liwia tak?e prowadzenie konta o statusie VIP, kt?re dzia?a w oparciu o korzystniejsze warunki.

Op?aty

Neteller uznawany jest za jeden z najta?szych system?w p?atno?ci online. Koszty deponowania pieni?dzy na nasze konto zale?ne s? od formy, jak? przyjmiemy i wahaj? si? od zera, w przypadku niekt?rych transfer?w mi?dzynarodowych, do nawet 7% warto?ci wp?aconej kwoty. Pobierane s? tak?e op?aty za wyp?aty i wysoko?? tak?e jest uzale?niona od metod. A jest ich kilka:

  • czek lub przekaz bankowy ? op?ata to oko?o ?7,50
  • przelew bankowy ? ?7,50-?10,50
  • wsp??pracuj?ce systemy p?atno?ci – ?7,50-?10,50

Dogodnym rozwi?zaniem b?dzie Net+ Plastic Pre Paid MasterCard. U?ywanie jej przy operacjach p?atniczych w sieci nic nas nie kosztuje, natomiast wyp?aty w bankomatach ob?o?one s? prowizj? w wysoko?ci oko?o ?4 (oczywi?cie zwi?zane jest to tak?e z walut?, w jakiej prowadzone jest konto i kraju pochodzenia u?ytkownika).

Je?eli postawimy na przelewy mi?dzynarodowe z konieczno?ci? przewalutowania, system pobiera od nas blisko 3% prowizj? od wysoko?ci przelewu (obowi?zuje w przypadku wp?aty i wyp?aty).

Czy Neteller jest dost?pny w Polsce?

Neteller to do?? popularny system p?atno?ci internetowej, kt?ry obecny jest w 200 krajach, tak?e i w Polsce. Istnieje lista pa?stw, gdzie system nie dzia?a lub jest mocno ograniczony.

Co wa?ne, system umo?liwia prowadzenie konta w polskich z?otych. Fakt ten pozwala na unikni?cie op?at zwi?zanych z przewalutowaniem.

Czy Neteller zezwala mi na inne p?atno?ci online?

Neteller szczeg?lnie wyspecjalizowa? si? w obs?udze klient?w kasyn internetowych. Nie mniej jednak mo?emy z tej opcji korzysta? tak?e przy okazji innych transakcji online, o ile portal z kt?rego korzystamy tak? opcj? umo?liwia.

Zasady bezpiecze?stwa w Neteller

Neteller to system bezpieczny i godny zaufania. W?a?ciciel serwisu jest upowa?niony przez Financial Conduct Authority do prowadzenia dzia?alno?ci w charakterze emitenta pieni?dza elektronicznego. Jednym s?owem sp??ka spe?nia wszelkie najwy?sze standardy ?wiatowe obrotu pieni?dzmi w Internecie i podlega bardzo surowym restrykcjom. Wdro?one zosta?y ponadto najnowocze?niejsze zabezpieczenia elektroniczne, zabezpieczaj?ce przez dzia?aniami przest?pczymi, kradzie?? ?rodk?w czy danych osobowych.

Neteller opinie

Neteller to niew?tpliwie jeden z najlepszych portfeli internetowych. Do jego g??wnych zalet zaliczamy przede wszystkim prostot? w obs?udze, szybko?? wp?at i wyp?at, niskie prowizje i kart? Net+ Plastic Pre Paid MasterCard, kt?ra u?atwia dost?p do naszej got?wki. Wadami s? oczywi?cie niekt?re op?aty, np. za wyp?at? z bankomatu albo czasoch?onna weryfikacja w procesie przyznawania karty. Niezale?nie od niedogodno?ci, Neteller cieszy si? dobr? opini? i co najwa?niejsze, jest bezpieczny.

Pozostaje jeszcze jedna wa?na kwestia – Podatki. Co zrobi? gdy wygramy przeczytasz w naszym artykule?Podatki od kasyn i wygranych. Jak to dzia?a w Polsce?

Odwied?