PayPal

PayPal

Recenzja

Serwis PayPal oferuje internetowe us?ugi p?atnicze. Wp?at i wyp?at mog? dokonywa? osoby prywatne lub firmy za pomoc? karty kredytowej lub bezpo?rednio za pomoc? konta PayPal. Je?li chcecie skorzysta? z dobrodziejstwa Paypal, musicie oczywi?
cie za?o?y? osobiste konto na portalu oraz po??czy? je z Wasz? kart? kredytow? oraz/lub u?ywanym przez Was kontem bankowym.

 • Dost?pno??
 • Prostota
 • Koszt
 • Ca?okszta?t

PayPal kasyno

Je?eli jeste?cie obytymi Internautami, nie b?dzie trzeba przedstawia? Wam serwisu Paypal. Je?li jednak nazwa ta nie m?wi Wam nic a nic, warto by?oby zapozna? si? z tym, co Paypal mo?e nam zaoferowa?. PayPal to najpopularniejszy i najcz??ciej u?ywany system p?atno?ci w?Internecie, z kt?rego korzysta ponad 140 milion?w u?ytkownik?w z ca?ego ?wiata. PayPal ?wiadczy us?ugi najwy?szej jako?ci, kt?re s? w stu procentach bezpieczne, a co najwa?niejsze ? diabelnie szybkie. Przesy?anie ?rodk?w za pomoc? serwisu PayPal jest tak szybkie, ?e nie zd??ycie nawet mrugn??. Niestety, nie ka?de z PayPal kasyno korzysta, ale liczba platform e-hazardowych akceptuj?cych t? metod? p?atno?ci ci?gle ro?nie. Jak jest relacja PayPal kasyno polskie? Czy Polscy u?ytkownicy mog? bezproblemowo wp?aca? i wyp?aca? pieni?dze za pomoc? PayPay? Jak dzia?a PayPal? Jakie s? wady i zalety korzystania z tego typu formy p?atno?ci? Na te I inne pytania? postaramy si? odpowiedzie? w niniejszym tek?cie. Zapraszamy do lektury!

Jak u?ywa? PayPal?

Serwis PayPal oferuje internetowe us?ugi p?atnicze. Wp?at i wyp?at mog? dokonywa? osoby prywatne lub firmy za pomoc? karty kredytowej lub bezpo?rednio za pomoc? konta PayPal. Je?li chcecie skorzysta? z dobrodziejstwa Paypal, musicie oczywi?
cie za?o?y? osobiste konto na portalu oraz po??czy? je z Wasz? kart? kredytow? oraz/lub u?ywanym przez Was kontem bankowym. Po dokonaniu rejestracji na stronie zostaniemy poproszeni o weryfikacj? konta oraz wprowadzonych danych. Paypal pobierze z naszego konta bankowego symboliczn? sumk?, kt?r? nale?y poda? podczas weryfikowania rachunku bankowego. Kiedy ju? PayPal b?dzie sprawny i gotowy, b?dziemy mogli dokonywa? transakcji z zaledwie kilka sekund, a jedyna informacja, jaka nam b?dzie potrzebna do przes?ania pieni?dzy, to adres e-mail delikwenta, do kt?rego ma trafi? przelew.

Je?li chodzi o korzystanie z PayPal podczas kasynowych p?atno?ci ? niewiele jest kasyn akceptuj?cych t? form? p?atno?ci, jednak w?r?d nich znajd? si? m. in. takie platformy jak MrGreen, William Hill, Gala, 777 Casino czy 888 Casino. Jak skorzysta? z PayPal w przypadku platformy e-hazardowej? To proste ? przy rejestracji konta lub w ustawieniach wybierzcie t? form? p?atno?ci. Ot, ca?a filozofia!

PayPal dzia?a jak e-portfel, wprost stworzony dla graczy, kt?rym zale?y na b?yskawicznych, jednocze?nie bezpiecznych transakcjach. PayPal jest idealn? opcj? dla wszystkich tych, kt?rzy cz?sto wp?acaj? ?wyp?acaj? pieni?dze i dla kt?rych transakcje internetowe s? cz?stsze ni? te w realu. PayPal faktycznie dzia?a jak portfel ? na swoim koncie mo?ecie spokojnie przechowywa? wp?acone pieni?dze. Je?li do?adowali?cie sobie paypalowskie konto, nie musicie od razu dokonywa? ?adnych transakcji. Pieni?dze na Waszych kontach s? pod dobr? opiek?, ca?kowicie bezpieczne. Podczas wykonywania przelew?w nie musimy podawa? naszych danych osobowych, wystarczy adres e-mail osoby, kt?ra ma otrzyma? pieni?dze.

Op?aty

Czy korzystanie z serwisu PayPal obci??y nasz bud?et? Oczywi?cie, ?e nie! Wp?aty oraz wyp?aty za pomoc? PayPal s? ca?kowicie bezp?atne. Nie musimy si? martwi?, ?e zostan? nam doliczone odsetki od przesy?anej kwoty. Tyczy si? to r?wnie? przelew?w mi?dzywalutowych. W przypadku transakcji kasynowych wszystkie wp?aty i wyp?aty s? ca?kowicie bezp?atne.

Jak PayPal dzia?a w Polsce?

Czy Polscy gracze mog? swobodnie korzysta? z serwisu PayPal? Naturalnie! Je?li zdecydowali?my si? na gr? w kasynie, kt?re honoruje wp?aty i wyp?aty realizowane za pomoc? PayPal, nie napotkamy ?adnych problem?w z tytu?u u?ywania PayPal w Polsce. W?naszym kraju serwis PayPal staje si? coraz popularniejszy, nie tylko do dokonywania transakcji w kasynach internetowych. PayPal jest obecna a? w 203 krajach ca?ego ?wiata oraz honoruje 26 walut. Polska zalicza si? do tej ogromnej zbiorowo?ci.

Czy mog? u?ywa? PayPal do kupowania oraz innych us?ug online?

Jak najbardziej! W ko?cu serwis PayPal powsta? mi?dzy innymi po to, by u?atwi? ?ycie (oraz p?atno?ci) amatorom zakup?w online. W 2002 roku Paypal zosta? kupiony przez ameryka?ski serwis aukcyjny E-Bay, kt?ry wyznaczy? PayPal na g??wnego dostawc? us?ug p?atniczych. Obecnie za pomoc? transakcji realizowanych przez PayPal dokonamy zakup?w w wi?kszo?ci sklep?w internetowych oraz serwis?w aukcyjnych na ca?ym ?wiecie. PayPal jest honorowany przez coraz wi?ksz? ilo?? firm prywatnych.

Bezpiecze?stwo PayPal

Czy mo?emy czu? si? bezpiecznie korzystaj?c z tej metody p?atno?ci? Jak najbardziej! PayPal nawi?zuje wsp??prac? tylko ze sprawdzonymi kasynami, posiadaj?cymi mi?dzynarodowe licencje. Nie ma wi?c obawy, ?e zostaniemy oszukani. Co wi?cej, wszystkie dane osobowe u?ytkownik?w s? bardzo dobrze strze?
one ? podczas dokonywania wp?at i wyp?at nie musimy podawa? numer?w konta czy karty kredytowej. Do transferu pieni?dzy wystarczy jedynie adres e-mail klienta!

Dawka informacji o PayPal

Platforma p?atnicza PayPal powsta?a w roku 1998 w San Jos?, w stanie Kalifornia. Do za?o?ycieli PayPal nale?y Elon Musk, ekscentryczny miliarder, b?d?cy dyrektorem SpaceX (pierwsze loty osobowe na Marsa) oraz Tesla Motors (samochody elektryczne). W Europie siedziba PayPal znajduje si? w Luksemburgu oraz podlega pe?nym regulacjom prawnym. PayPal jest dost?pny w 206 krajach oraz akceptuje p?atno?? w 26 walutach, w tym polskim z?otym. Z serwisu korzysta ponad 100 milion?w u?ytkownik?w z ca?ego ?wiata a ich liczba stale wzrasta. Nie trudno si? dziwi?, PayPal gwarantuje b?yskawiczne przelewy do os?b i firm z ca?ego ?wiata. Zapomnijcie o godzinach oczekiwania na przelewy, dzi?ki PayPal ju? nigdy nie b?dziecie musieli czeka?!

PayPal ?opinie

Wszystkim czytaj?cym z pewno?ci? i pe?n? odpowiedzialno?ci? mo?emy poleci? serwis p?atniczy PayPal. Niestety, wci?? niewiele jest kasyn, oferuj?cych t? metod? p?atno?ci. Je?li jednak natraficie na t? opcj? transferu ?rodk?w, nie wahajcie si? wybra? PayPal jako wiod?cej metody p?atniczej. Jakie s? zalety serwisu PayPal?

 • Ca?kowita poufno?? i bezpiecze?stwo transakcji
 • B?yskawiczne przelewy
 • Anonimowo?? ? gdy korzystacie z PayPal podczas transakcji kasynowych, nie musicie podawa? ?adnych dodatkowych informacji, jak np. numery kart kredytowych
 • Wszystkie p?atno?ci s? ca?kowicie darmowe
 • PayPal pozwala tak?e na wyp?acanie zwyci?skich ?rodk?w na na
  sze konta bankowe
 • ?atwo?? obs?ugi PayPal

Niekt?rzy u?ytkownicy postrzegaj? konieczno?? zak?adania konta w PayPal jako wad?, kt?ra spowalnia dokonywanie transakcji. My si? ca?kowicie nie zgadzamy z t? opini?! Za?o?enie konta w PayPal trwa kilkana?cie sekund, naprawd? nie zajmie Wam to zbyt wiele czasu. Co?wi?cej, po rejestracji w serwisie, b?dziecie mogli korzysta? z niego nie tylko podczas dokonywania transakcji z kasynem. PayPal u?atwi Wam przeprowadzanie transakcji ze sklepami internetowymi, serwisami aukcyjnymi czy firmami prywatnymi. Wypr?bujcie PayPal i przekonajcie si? na w?asnej sk?rze, ?e p?atno?ci internetowe to przys?owiowa bu?ka z?mas?em. Nie do??, ?e szybko j? zrobicie, to jej prostota powali Was na kolana.

Pr?dzej czy p??niej nadejdzie moment, w kt?rym wygramy w kasynie. Jak to wygl?da u nas ze strony prawnej? Przeczytaj artyku??Podatki od kasyn i wygranych. Jak to dzia?a w Polsce?

Odwied?