Paysafe Card

Paysafe Card

Recenzja

Paysafe Card (lub Paysafecard, jako ?e spotyka si? obie pisownie) to elektroniczna metoda p?atno?ci przygotowana przede wszystkim z my?l? o osobach kupuj?cych w internetowych sklepach, ale doskonale sprawdza si? r?wnie? w ?wiecie internetowych salon?w gier.

 • Dost?pno??
 • Prostota
 • Koszt
 • Ca?okszta?t

Paysafe Card kasyno?

Ka?dy, kto cho?by kr?tki czas mia? do czynienia z internetowymi salonami gier, doskonale zdaje sobie spraw?, ?e pr?dzej czy p??niej trzeba dokona? depozytu pewnej kwoty, aby wygra? bardzo ma?e, ma?e, ?rednie, du?e czy bardzo du?e pieni?dze. Zdobyt? za? podczas gry kwot? wypada te? jako? wyp?aci?. Istnieje wiele metod, dzi?ki kt?rym skutecznie, pewnie, a czasem i szybko przelejecie pieni?dze na lub z kasynowego konta. Niekt?re lepiej si? nadaj? do dokonywania depozyt?w. Inne okazuj? si? przydatniejsze do wyp?acania pieni?dzy. A jak dzia?a obs?uguje Paysafe Card casino w naszym kraju (i nie tylko)? Zaraz si? dowiecie.

 

Paysafe Card (lub Paysafecard, jako ?e spotyka si? obie pisownie) to elektroniczna metoda p?atno?ci przygotowana przede wszystkim z my?l? o osobach kupuj?cych w internetowych sklepach, ale doskonale sprawdza si? r?wnie? w ?wiecie internetowych salon?w gier. Przede wszystkim bazuje ona na znanym z sieci telefonicznych mechanizmie pre-paid, a zatem opiera si? na przedp?acaniu. Us?uga jest dost?pna w ponad 40 krajach Europy, Australii, Ameryki P??nocnej i Po?udniowej.

 

Jedna z g??wnych zalet tej metody to anonimowo??, albowiem p?acenie przy u?yciu Paysafecard nie wymaga podawania ?adnych danych osobowych, szczeg???w konta bankowego czy karty kredytowej. Korzystanie z tej metody sprowadza si? bowiem do zakup karty z wydrukowanym kodem PIN i wprowadzaniem tego kodu podczas zakup?w przez Internet. Kod PIN mo?e by? u?yty wielokrotnie oraz mo?na kupi? dowoln? liczb? kod?w.

Druga wa?na zaleta to szybko??. Zwykle Paysafecard zapewnia bezpieczne, b?yskawiczne i skuteczne realizowanie p?atno?ci.

Warto te? podkre?li?, i? Paysafecard to bezpieczny ?rodek p?atniczy, umo?liwiaj?cy korzystanie z wielu us?ug internetowych.

 

Jak zatem ?atwo si? domy?li?, Paysafecard w du?ym stopniu przypomina p?acenie got?wk? w sklepie. Ma to wspomnian? wy?ej zalet?, ale ma te? istotn? wad? ? musimy si? bowiem do sklepu przej??. Oczywi?cie nie chodzi tu o w?dr?wk? do salonu gier. Niemniej zanim u?yjemy Paysafecard, musimy j? zakupi?. Ale o tym za chwil?.

Wpierw wypada powiedzie? bowiem wprost, i? us?uga Paysafecard dzia?a tylko w jedn? stron?, to znaczy mo?emy za jej pomoc? dokona? depozytu na nasze kasynowo konto, ale nic nie wyp?acimy.

Na zako?czenie tego przyd?ugiego wst?pu wypada jeszcze zaznaczy?, i? Paysafe Card kasyno polskie w zasadzie ka?de obs?uguje.

Jak korzysta? z Paysafe Card?

Karty Paysafe Card s? proste w u?yciu. Wystarczy wykona? trzy banale kroki, by skutecznie przeprowadzi? ca?? operacj?.

 1. Kupujemy kart? Paysafe Card.
 2. Wybieramy Paysafe Card w opcjach p?atno?ci w internetowym kasynie.
 3. Wpisujemy nasz kod PIN i podajemy kwot? obci??enia karty. Koniec?Je?li zale?y nam na bezpiecze?stwie, mo?emy poza kodem PIN karty Paysafe Card u?ywa? r?wnie? specjalnie utworzonego has?a.

 

Karty Paysafe Card mo?na kupi? w ca?ej Europie w tysi?cach punkt?w sprzeda?y (sklepy spo?ywcze, kioski, supermarkety, apteki czy stacje benzynowe), a tak?e przez internet. Maj? one posta? 16-cyfrowego kodu PIN, kt?remu przypisane s? r??ne nomina?y: 20, 30, 50, 100 lub 300 PLN. Jednak?e wp?aca? da si? te? wi?ksze sumy, jako ?e mo?liwe jest ??czenie do 10 PIN-?w Paysafecard dla uzyskania kwoty do 3000 PLN

Paysafe Card to us?uga nieco przypominaj?ca e-portfel, czyli portfel internetowy. Oznacza to, ?e poza p?atno?ciami, mamy tak?e dost?p do historii transakcji czy bilansu ? wszystko mo?na sprawdzi? na oficjalnej stronie wpisuj?c 16-cyfrowy kod PIN.

UWAGA: Nie nale?y kupowa? Paysafe Card u nieautoryzowanych dystrybutor?w. Nie tylko z tego powodu, i? jest zabronione przez tw?rc?w us?ugi. Przede wszystkim z tej przyczyny, i? w ten spos?b ryzykujemy utrat? pieni?dzy. Dlatego te? nigdy nie kupujcie Paysafe Card w internetowych serwisach aukcyjnych, takich jak np. eBay czy Allegro. Ponadto nigdy nie wymieniajcie PIN-?w karty na stronach internetowych, forach, w mediach spo?eczno?ciowych itp.

Op?aty

Aktualnie zakup Paysafe Card, a tak?e sprawdzanie bilansu oraz historii transakcji jest ca?kowicie darmowe. Trzeba jednak pami?ta?, i? brak op?aty przys?uguje przez pierwsze dwana?cie miesi?cy od daty zakupu karty, a od trzynastego miesi?ca od dost?pnych ?rodk?w potr?cana jest op?ata operacyjna w wysoko?ci 7 PLN miesi?cznie. Dotyczy to ka?dego PIN-u Paysafe Card.

Trzeba te? pami?ta? o ewentualnych op?atach powi?zanych z wymian? walut. Je?li zakupimy Paysafe Card w innej walucie ni? obowi?zuje w kasynie, wirtualny salon gier zapewne skorzysta ze ?rednich kurs?w rynkowych publikowanych przez wybran? firm?, a niekiedy doliczy nawet dodatkow?, zwykle niewielka op?at?.

Jak Paysafe Card dzia?a na terenie Polski?

W naszym kraju z dzia?aniem Paysafe Card nie ma wi?kszych problem?w. Mo?na j? zakupi? w wielu sklepach, przede wszystkim takich sieci jak Euronet, Auchan, Statoil, Kolporter, 1 minute, inmedio, Ruch, E.Leclerc, Komputronik czy Intermarche. Na stronie paysafecard.com dost?pna jest wyszukiwarka, dzi?ki kt?rej szybko zlokalizujecie blisko siebie punkt sprzeda?y karty.

Aktualnie na ca?ym ?wiecie 4000 internetowych przedsi?biorstw akceptuje kupony Paysafe Card. Mo?na z nich korzysta? r?wnie? z naszego kraju. Ponadto kupony Paysafe Card s? dost?pne tak?e w wybranych punktach sprzeda?y w Argentynie, Austrii, Belgii, Chorwacji, na Cyprze, w Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Hollandii, Niemczech, Irlandii, Kanadzie, Luxemburgu, ?otwie, na Malcie, w Meksyku, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, S?owacji, S?owenii, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, na W?grzech, we W?oszech oraz w Wielkiej Brytanii.

Czy za pomoc? Paysafe Card mo?na kupowa? inne rzeczy?

Oczywi?cie! Us?uga umo?liwia nie tylko dokonywanie kasynowych depozyt?w, ale r?wnie? korzystanie z gier sieciowych, portali spo?eczno?ciowych oraz licznych innych produkt?w oferowanych przez r??nych dostawc?w us?ug w internecie.

Kupony Paysafe Card akceptuj? m.in. nast?puj?ce serwisy: c2Play, Cosmobox, deposit files, FileSpace, Forex Time. Mo?na przy ich pomocy p?aci? w wielu grach sieciowych, w tym w World of Tanks, League of Legends czy Star Wars: the Old Republic. Wreszcie Paysafe Card umo?liwia r?wnie? p?acenie za us?ugi typu Voice over IP(np. Skype).

Bezpiecze?stwo Paysafe Card

Us?uga Paysafe Card jest bardzo bezpieczna i stosowanie si? do klasycznych zasad (o kt?rych za chwil?) zapewnia nam pe?ny komfort. Wynika to z tej prostej przyczyny, i? u?ytkownicy p?ac? niczym got?wk? i nie musz? podawa? ?adnych danych osobowych, ani danych konta bankowego czy karty kredytowej. Niemniej z PIN-ami nale?y mimo to obchodzi? si? ostro?nie, stosuj?c si? do nast?puj?cych zasad:

 • PIN nale?y wprowadza? jedynie w autoryzowanych sklepach.
 • PIN-?w nie nale?y przekazywa? w wiadomo?ciach e-mail ani przez telefon.
 • Po dostrze?eniu podejrzanych aktywno?ci na koncie nale?y natychmiast je zablokowa?.
 • W razie w?tpliwo?ci nale?y skontaktowa? si? z centrum serwisowym.

Informacje o Paysafe Card

Us?ug? Paysafe Card dostarcza firma Paysafe Group dzia?aj?ca od lat 90. XX wieku, aktualnie aktywnie funkcjonuj?ca w 43 krajach. Jak ?awo si? zorientowa? to jeden z pionier?w internetowych p?atno?ci. Pionier?w wielokrotnie nagradzanych, dodajmy ? jako ?e firma otrzyma?a ponad 20 r??norodnych nagr?d, w tym Paybefore Awards Europe “Best Consumer Value” w 2013 roku czy Paybefore Awards Europe “Consumer Value” 2015.

Siedziba firmy znajduje si? w stolicy Wielkiej Brytanii, czyli w Londynie. Posiada ona licencj? na obs?ug? internetowych pieni?dzy (tzw. e-money) oraz specjaln? licencj? MasterCard, kt?ra pozwala na terenie ca?ej Unii Europejskiej obs?ugiwa? elektroniczne p?atno?ci. Licencj? na obs?ug? e-money wyda? brytyjskie s?u?by Financial Conduct Authority (FCA).

Poniewa? Paysafe Card jest dost?pne w 43 krajach na ca?ym ?wiecie, us?uga obs?uguje liczne waluty. W zale?no?ci od kraju PIN-y s? dost?pne w r??nych nomina?ach w odpowiednich walutach krajowych, co pozwala nabywa? odpowiedni nomina? w zale?no?ci od potrzeby.

Paysafe Card opinie

Us?uga Paysafe Card to jeden z najbezpieczniejszych i najszybszych spos?b zasilania kasynowych kont. Ponadto jest ona w pe?ni anonimowa, co wielu klientom kasyn odpowiada. Niew?tpliwie warto j? poleci? ka?demu, kto poszukuje przede wszystkim bezpiecznego sposobu dokonywania depozyt?w.

Odwied?