Trustly

Trustly

Recenzja

Z Trustly korzysta? mog? tylko osoby posiadaj?ce konta osobiste lub oszcz?dno?ciowe w banku wsp??pracuj?cych z Trustly. Sama us?uga jest zwykle zintegrowana z tzw. kasjerem kasyna ? po prostu w?r?d dost?pnych opcji pojawia si? stosowna ikonka. Za?o?enie konta na Trustly to nic trudneg

  • Dost?pno??
  • Prostota
  • Koszt
  • Ca?okszta?t

Trustly kasyno

Metoda p?atno?ci Trustly casino jest cz?sto u?ywane przez kasyna online. Umo?liwia ona szybk? wyp?at? ?rodk?w w lokalnej walucie z ponad 100 kasynowych marek. Je?li chodzi o Trustly kasyno polskie to ma si? ono nieco gorzej, albowiem ten szwedzki operator oferuje przelewy tylko z kilku bank?w naszego kraju. Miejmy nadziej?, ?e si? to szybko zmieni, poniewa? Trustly to us?uga nieco inna od wi?kszo?ci typowych e-portfeli na rynku. W jej przypadku chodzi przede wszystkim o szybk? realizacj? bezpiecznych oraz tanich przelew?w mi?dzy bankami obs?uguj?cymi t? metod? p?atno?ci ? i to bankami w r??nych krajach. Innymi s?owy, dzi?ki Trustly zagraniczne przelewy bankowe b?d? nie tylko dzia?a? b?yskawicznie, ale te? stan? si? niezwykle tanie. Co? w sam raz dla u?ytkownik?w sieciowych kasyn, prawda? Szkoda tylko, ?e jeszcze nie wszystkie internetowe salony gier wsp??pracuj? z Trustly.

Warto jeszcze wspomnie? o trzech podstawowych zaletach Trustly, czyli: b?yskawiczne przelewy mi?dzy bankami wspieraj?cymi us?ug? (i to niezale?nie od kraju!); niskie op?aty przy przelewach mi?dzynarodowych lub ich brak (zale?nie od konta); prostota (brak konieczno?ci logowania do r??nych serwis?w internetowych)

Jak korzysta? z Trustly

Z Trustly korzysta? mog? tylko osoby posiadaj?ce konta osobiste lub oszcz?dno?ciowe w banku wsp??pracuj?cych z Trustly. Sama us?uga jest zwykle zintegrowana z tzw. kasjerem kasyna ? po prostu w?r?d dost?pnych opcji pojawia si? stosowna ikonka. Za?o?enie konta na Trustly to nic trudnego. Us?uga dzia?a jak ka?dy typowy e-portfel i nie wymaga specjalnej weryfikacji.

Op?aty

Korzystaj?c z us?ugi nie b?dziemy musieli p?aci? za transakcje wykonywane za pomoc? metody Trustly. Wi?kszo?? kasyn wyp?aca wygran? przez ten e-portfel nie pobieraj?c ?adnej op?aty i robi to naprawd? szybko (przeci?tna to 24 godziny). Niemniej w systemie Trustly mo?e zosta? naliczona op?ata.

Jak Trustly sprawdza si? w Polsce?

W Polsce Trustly nie jest jeszcze zbyt popularny i nie wszystkie banki wsp??pracuj? z t? us?ug? (Wsp??pracuj?cymi bankami s?: PEKAO, mBank, iPKO, ING BankOnLine, Bank Millennium, Alior Bank, Bank Zachodni WBK, Credit Agricole oraz Bank BPH). Niemniej wystarczy w naszym kraju za?o?y? konto w jednej z wymienionych instytucji, by wszystko sta?o si? znacznie prostsze. Warto mie? jednak na uwadze, i? us?uga nie obs?uguje wszelkich walut, a zatem nale?y zapomnie? o dolarach ameryka?skich czy frankach szwajcarskich. Niemniej Trustly obs?uguje p?atno?ci w euro i z?ot?wkach, co wi?kszo?ci fan?w kasyn internetowych w zupe?no?ci powinno wystarczy?.

Czy Trustly mo?e pos?u?y? r?wnie? do kupowania innych rzeczy?

Jak wi?kszo?? e-portfeli, Trusty mo?e si? przyda? nie tylko podczas dokonywania wp?at i wyp?at depozyt?w kasynowych. P?aci? za pomoc? tej us?ugi mo?na r?wnie? robi?c zwyk?e zakupy w sieci.

Bezpiecze?stwo Trustly

Jak ka?dy profesjonalny e-portfel, Trustly ??czy si? z bankami poprzez specjalnie zaszyfrowane sesje. Je?li zatem zachowujemy wszelkie konieczne zasady bezpiecze?stwa powi?zane z przelewami w sieci (nieprzekazywanie has?a, programy antywirusowe itd.), to nie mamy si? czego obawia?. Co wa?ne, Trustly nie przechowuje ?adnych informacji, kt?re pozwoli?yby hakerowi dosta? si? na konto klienta.

Informacje o Trustly

Us?uga rozpocz??a swe dzia?anie w 2008 roku, a w pierwszych miesi?cach 2016 dokonano za jej pomoc? oko?o 8 milion?w transakcji na kwot? blisko 2,5 miliona euro. Aktualnie jest ona dost?pna w 29 krajach. E-portfel zarejestrowano w Szwecji, gdzie otrzyma? autoryzacj? wszelkich lokalnych w?adz finansowych, a ponadto ? jako us?uga obejmuj?ca swym dzia?aniem ca?? uni? ? r?wnie? specjaln? licencj? PSP.

Opinie o Trustly

G??wna wada us?ugi to jej niewielka popularno??, je?li chodzi o polskie banki i mi?dzynarodowe internetowe kasyna. Warto zatem sprawdzi?, czy nasz ulubiony salon gier i nasze konto wsp??pracuj? z Trustly. Zach?t? niew?tpliwie stanowi czas, w jakim p?atno?ci s? przekazywane pomi?dzy kontami i niewyg?rowane op?aty. Niemniej nale?y zawsze przeczyta? aktualne warunki ?wiadczenia us?ugi oraz zapozna? si? z obowi?zuj?cymi tabelami op?at i prowizji ? te bowiem lubi? si? cz?sto zmienia?, cz?sto te? na lepsze. Aktualnie Trustly oficjalnie przeprowadza transakcje bardzo szybko, ale zdarza si?, i? przelewy czasem docieraj? wolniej ni? oczekiwaliby tego klienci. Nie jest to zatem us?uga ca?kowicie pozbawiona wad?

A co, gdy ju? wygramy??Podatki od kasyn i wygranych. Jak to dzia?a w Polsce?

Odwied?