Yandex Money

Yandex Money

Recenzja

Korzystanie z Yandex.Money jest bardzo proste. Otwarcie konta wymaga jedynie wype?nieniu kr?tkiego zg?oszenia na stronie e-portfela. Tradycyjnie nale?y wymy?li? nazw? u?ytkownika i nie zapomnie? o wpisaniu odpowiednio z?o?onego has?a.

  • Dost?pno??
  • Prostota
  • Koszt
  • Ca?okszta?t

Yandex Money kasyno?

Rosja to ogromny rynek ? zar?wno je?li chodzi o tradycyjny handel, jak i internet. W tym wielkim kraju dzia?a prawie 70 milion?w internaut?w, a jeden z najwi?kszych rosyjskich portali nosi miano Yandex Money. Nic zatem dziwnego, i? rosyjska wyszukiwarka w kr?tkim czasie dos?ownie zdominowa?a lokalne sieciowe transakcje finansowe. Powsta? bowiem internetowy portfel i Yandex Money casino r?wnie? obs?uguje. Aktualnie konto posiada w nim prawie 20 milion?w u?ytkownik?w, a prawie 70 tysi?cy serwis?w WWW akceptuje t? form? p?atno?ci. Cho? nie jest to stricte europejski produkt Yandex Money kasyno polskie te? obs?uguje.

Warto doda?, i? Yandex Money jest powi?zane z najwi?kszym bankiem dzia?aj?cym na wsch?d od Polski, czyli z rosyjskim Sberbank. To po prostu wsp?lna inicjatywa ogromnego banku i r?wnie wielkiej wyszukiwarki. Jak ?atwo si? zatem domy?li?, jest to ca?kowicie bezpieczna forma wp?acania pieni?dzy.

G??wna wada us?ugi Yandex Money to fakt, i? nie pozwala ona dokonywa? wyp?aty wygranej z kasyna. Trzeba zatem pomy?le? o innej opcji wyp?acania nagr?d.

Jak korzysta? z Yandex Money

Korzystanie z Yandex Money jest bardzo proste. Otwarcie konta wymaga jedynie wype?nieniu kr?tkiego zg?oszenia na stronie e-portfela. Tradycyjnie nale?y wymy?li? nazw? u?ytkownika i nie zapomnie? o wpisaniu odpowiednio z?o?onego has?a. Do?adowywanie konta jest bardzo proste i nie wymaga w?drowania do banku czy wykupywania specjalnej karty przedp?acowej (cho? obie formy s? te? mo?liwe). Zasilenie konta na Yandex Money jest mo?liwe tak?e za pomoc? karty kredytowej i debetowej, us?ugi typu PayPal, terminalu bankowego, przelewu bankowego oraz wp?atomatu. Zwykle us?uga jest w pe?ni zintegrowana z serwisem kasynowym, dzi?ki czemu w?r?d opcji ?atwo znale?? opcj? Yandex.Money. nale?y jednak?e zwr?ci? uwag?, ?e portfel ten nastawiony jest na klient?w z Rosji, zatem nominalna waluta, wedle kt?rej funkcjonuje, to rubel. Nale?y zaznaczy?, i? wys?ane pieni?dze natychmiast trafiaj? do kasyna.

Op?aty

Zwykle kasyna nie pobieraj? ?adnych op?at przy korzystaniu z Yandex Money, jednak warto pami?ta?, i? sam e-portfel nie jest darmowy. Nie ma czego? takiego jak op?ata za jego prowadzanie, niemniej korzystanie wi??e si? z przer??nymi p?atno?ciami. Dokonywanie wyp?at zwykle wi??e si? z 3% op?at?, a wp?aty to 2%. Wielu op?at mo?na unikn?? korzystaj?c z r??nych link?w dost?pnych na stronie Yandex Money. Trzeba jeszcze mie? na uwadze przelicznik walut ? przy dokonywaniu wp?aty k

Kasyno b?dzie przelicza?o kwoty na ruble korzystaj?c ze ?rednich kurs?w rynkowych publikowanych przez r??ne firmy (zale?nie od salonu gier). Czasem operacja wymiany waluty b?dzie si? te? wi?za?a z dodatkow? op?at?.

Jak Yandex Money sprawdza si? w Polsce?

Przede wszystkim warto pami?ta?, i? by m?c skorzysta? w pe?ni z us?ug Yandex Money, trzeba przej?? proces identyfikacyjny, kt?ry jest do?? z?o?ony w przypadku os?b nie b?d?cych obywatelami Rosji, czyli tak?e nas, Polak?w. Proces weryfikacji nie jest specjalnie uci??liwy, ale mo?e budzi? pewien niepok?j. Niemniej po jego przej?ciu uzyskamy dost?p do wi?kszego limitu wp?at czy ? co najwa?niejsze ? mo?liwo?ci dokonywania operacji zagranicznych. Warto bowiem pami?ta?, ?e Yandex Money wsp??pracuje z bankami z 200 kraj?w ?wiata, w tak?e z polskimi.

Czy Yandex Money mo?e pos?u?y? r?wnie? do kupowania innych rzeczy?

Yandex.Money, jak ka?dy e-portfel, oferuje wi?cej mo?liwo?ci ni? tylko kasynowych depozyt?w. Cieszy si? on tak?e du?? popularno?ci? w?r?d sprzedaj?cych i kupuj?cych online. Us?uga jest bardzo dobrze przygotowana pod wzgl?dem technologicznym, ?atwo j? zintegrowa? z innymi metodami p?atno?ci oraz zaplanowa? powtarzaj?ce si? operacje finansowe. Dzi?ki mi?dzybankowym umowom, Yandex Money umo?liwia otrzymywanie p?atno?ci r?wnie? poprzez karty debetowe i kredytowe, w got?wce czy poprzez rachunki operator?w kom?rkowych. Dla mieszka?c?w Polski najwi?ksza zaleta e-portfela ? czyli niemal?e 170 tysi?cy punkt?w p?atno?ci w Rosji ? nie ma raczej znaczenia.

Bezpiecze?stwo Yandex Money

Yandex Money to oficjalnie dzia?aj?cy, w pe?ni profesjonalny e-portfel powi?zany z pot??n? grup? bankow? i od lat dzia?aj?c? wyszukiwark?. Korzystanie z niego jest bezpieczne, pod warunkiem, ?e stosujemy si? do zwyczajowych zasad, czyli nie udost?pniamy hase?, unikamy wirus?w i odr??niamy fa?szywe wiadomo?ci od prawdziwych. Innymi s?owy: nasze pieni?dze w tej us?udze s? tak samo bezpieczne jak w ka?dej innej podobnej. Tw?rcy e-portfela postarali si? o mn?stwo dobrze i sprawnie funkcjonuj?cych mechanizm?w weryfikacji p?atno?ci, umo?liwili te? uruchamianie wielu dodatkowych zabezpiecze? przez klient?w.

Informacje o Yandex Money

Jak wspomnieli?my ju? wcze?niej, Yandex Money dzia?a ju? kilka lat, g??wnie na terenie Rosji i kraj?w rosyjskoj?zycznych. Us?uga otrzyma?a oficjalny certyfikat w 2012 roku, kt?ry wyda?o moskiewskie federalne biuro podatkowe. Wp?at na Yandex Money dokonywa? mo?na bez k?opotu w dolarach oraz euro (e-portfel uruchomi? specjalne konto dla tych dw?ch walut), a tak?e w innych walutach, licz?c si? jednak?e w takim wypadku z przewalutowaniem. Nale?y tylko pami?ta?, i? znaczna wi?kszo?? z 20 milion?w u?ytkownik?w to obywatele Rosji i ?e Yandex Money nie jest bankiem.

Opinie o Yandex Money

G??wny niepok?j wielu z nas budzi zapewne kwestia siedziby firmy ? Moskwa i Rosja nie kojarz? si? Polakom najlepiej. To jednak?e nie jest specjalny problem, bowiem instytucje finansowe dzia?aj? w tym kraju bardzo sprawnie, podobnie jak u nas. Wi?kszym k?opotem jest konieczno?? przeliczania walut, kt?ra mo?e nas kosztowa? wi?cej ni? korzystanie z Yandex Money jest warte.

Wysoko?? prowizji to co?, czemu powinni?my po?wi?ci? szczeg?ln? uwag? zanim zdecydujemy si? korzysta? z wybranego systemu p?atno?ci. A jak wygl?da sprawa z prowizj? dla urz?du skarbowego??Podatki od kasyn i wygranych. Jak to dzia?a w Polsce?

Odwied?